RUFIE events Privacyverklaring

 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers is een belangrijke taak voor RUFIE. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR). Hieronder beschrijven we welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RUFIE events verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rufie.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RUFIE events verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

RUFIE events neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RUFIE events) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RUFIE events bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

RUFIE events verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RUFIE events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RUFIE events gebruikt momenteel geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken. Bovendien heb je als klant het recht een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) je persoonsgegevens te bekomen en te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen kan je best via mail contact opnemen met RUFIE events door mail naar info@rufie.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RUFIE events neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rufie.be